Noah's Ark

“Noah’s Ark” is gebaseerd op het gelijknamige bijbelse epos, waarin Noach een ark bouwt om de zondvloed te doorstaan. Het werk schildert vier taferelen uit het verhaal en wordt telkens ingeleid door een eigen thema:

Deel 1 "The Message" en Deel 2 "Parade of the Animals"

Het lijkt alsof de wereld vergaat. Overal duikt het kwade op. De mensen belagen elkaar.
Niemand houdt van de liefde. Twijfel overheerst in de mensenharten. Angst onthult ons bestaan en verloedering trekt over het land.
En Noach kijkt toe. Met een bezorgd gelaat slaat hij de wereld gade. Weemoed, pijn en verdriet overstromen zijn binnenste. Vele nachten denkt hij diep na. Opeens krijgt hij een idee, het lijkt wel een boodschap uit de hemel! Hij zal een ark bouwen om te redden wat er te redden valt. Hij zal van elk ras en van elke taal een mens met een goed hart uitnodigen. Van elke diersoort verzamelt hij één familie.
En zo geschiede: in een gigantische optocht begeven mens en dier zich naar de ark. Zo omvat hij de hele wereld in zijn woning.

Deel 3 "The Storm"

Nu raast de stormwind ongenadig rond de houten wanden. De regen slaat neer op het wankele dak. De poorten van de hemelsluizen worden wijd opengezet en alle water stort zich over de aarde heen. Steden, gebergtes, valleien en wouden stromen vol met striemende hagel en sneeuw. Zo verdrinkt elke plant en elke boom, iedere steen en ieder dier.

Deel 4 "Song of Hope"

Als bij wonder doorstaat de ark deze vreselijke storm. Als een eenzaam stipje aan de horizon
drijft de eenzame boot verder over de eindeloze watervlakte. Zo verglijden de dagen en nachten. Telkens weer stuurt Noach een duif op weg om land te vinden, maar elke avond opnieuw keert de duif terug naar het schip. Alle hoop lijkt verloren.
Op een dag brengt een duif een groene twijg mee van haar vlucht. Na maanden ronddobberen bereikt de ark eindelijk land. De aarde herademt, de natuur herleeft, en ’s-avonds verschijnen ongekende sterren aan het firmament. Tekens van een bijzondere tijd waar goedheid en rechtvaardigheid zal zegevieren. Een wereld die ademen zal in harmonie met zichzelf en zijn bewoners. De taak van Noach is volbracht.
Een laatste maal weerklinkt zijn lied over de zee...


Klik hier om het stuk te beluisteren:

Componist: B. Appermont

Copyright: 1999, BERIATO Music