Historie


TrumpetFanfarekorps Ons Genoegen bestaat volgend jaar 112,5 jaar en heeft een boeiende historie. Op deze site vind je alles over de eerste eeuw en zijn wij dus meer dan 10 jaar onderweg naar de volgende eeuw!

Veel leesgenot toegewenst!1900-1910 Het begin

Op 9 september 1900 kwam een aantal heren bijeen in de scheersalon van Bas Roemer. Het doel: oprichting van een fanfarekorps. Het duurde niet lang voor de heren het eens waren en de oprichting was daarmee een feit. De heer J. Balk werd tot directeur van het kersverse korps benoemd. Het reglement werd vastgesteld, de bestuursleden benoemd en de naam “Ons Genoegen” gekozen. Een schoollokaal deed aanvankelijk dienst als repetitielokaal, maar omdat het lastig was elke keer de stoelen en banken aan de kant te schuiven, werd al snel verhuisd naar een pand van de heer Kool.

Lees meer...
 

1910-1920 De start is gemaakt

Ons Genoegen deelde een groot probleem met alle andere verenigingen van toen en nu: geld. Een fanfarekorps met instrumentarium kost nu eenmaal veel geld. Daarom werd tijdens de jaarvergadering van 5 oktober 1911 besloten om een jaarlijkse subsidie aan te vragen bij de gemeente van ƒ 50,-. Door het gebrek aan financiën werd ook besloten om het 12 ½ jarig jubileum in april 1912 niet te vieren. De plannen waren al gemaakt: een optocht door het dorp met de schoolkinderen, ’s middags kinderspelen opgeluisterd door muziek en ’s avonds een groot concert. Maar dit werd allemaal niet uitgevoerd.

Lees meer...
 

1920-1930 Diepe dalen en hoge pieken

Op 1 november 1920 werd een ledenvergadering gehouden ten huize van de heer C. Visser. Belangrijkste punt op de agenda was de slechte opkomst. De voorzitter stelde voor om de vereniging te laten rusten, maar hier was de beschermheer, de heer G.J. de Goede, fel op tegen. Op het voorstel om door te gaan was niemand tegen en er werd besloten om maandag 8 november de eerste repetitie te houden onder leiding van de heer J. Keersemaker. Deze nam tevens de leiding op zich voor de leerlingen.

Lees meer...
 

1930-1940 Ons Genoegen floreert

In maart 1930 kwam er een schrijven binnen van de gemeente om aanstaande zomer een gezamenlijk feest te organiseren. Dit vanwege het dertigjarig bestaan van Ons Genoegen, twintigjarig bestaan van de gymnastiekvereniging en het vijftigjarig bestaan van de Floralia. Het plan was een groot feest te houden dat weinig zou kosten. Sterker nog: er moest eigenlijk wat aan te verdienen zijn. Saillant detail was dat in april de beschermheer werd gevraagd zich terug te trekken, omdat gedacht werd dat hij bij de komende feesten tegen zou gaan werken. Het gezamenlijke feest vond plaats op twee dagen: 26 juli en 8 augustus. De opkomst was volgens de berichten goed, het was alleen jammer dat de zondag wat regen bracht. Op 5 november werd de slotvergadering van het gezamenlijke feest gehouden. Er was een bedrag van ƒ 117,84 te verdelen onder de verenigingen, dus circa ƒ 40,- ieder.

Lees meer...
 

1940-1950 De oorlogsjaren

10 mei 1940: “Deze datum is wel een zeer bijzondere, namelijk op deze dag werd ons land in oorlog gewikkeld. Veel zou hier over te schrijven zijn, doch het beste is zich te blijven bepalen hoe Ons Genoegen het er in deze tijden zal afbrengen. Gelukkig was na vijf dagen voor ons de oorlog afgeloopen en konden onze leden welke in militaire dienst waren huiswaarts keeren. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat al onze leden behouden zijn terug gekomen. Er werd dan ook besloten met de repetities te blijven doorgaan, opdat men door b.v. eenige maanden stilstand geen lust meer zou hebben te beginnen.”

Lees meer...
 

1950-1960

“16 januari is ons Eere lid, mede oprichter en werkend lid Bas Roemer sr. begraven en hebben we met de geheele vereeniging met omfloerste vaandels voor op hem de laatste eer bewezen. Burgemeester Mol heeft als beschermheer van onze vereeniging bij het graf eenige woorden gesproken waarin hij memoreerde welk een groote steun Roemer voor onze vereeninging is geweest en hij hoopte en vertrouwde dat zijn kinderen dit werk zouden voort zetten.

Lees meer...
 

1960-1970 Feest en droefenis

Dat Ons Genoegen geen feestje voorbij liet gaan is wel te zien aan het feit dat alle mogelijke jubilea groots gevierd worden. Een vereniging die in 1900 is opgericht, bestaat in 1960 zestig jaar en het jubileum werd in mei van dat jaar aangepakt. Op 21 mei was de openingsavond van de feesten. 22 mei was de eerste dag van het concours dat gehouden werd door Ons Genoegen. Er werd begonnen met een marswedstrijd en ‘s middags begon het concours. Het jeugdkorps van Ons Genoegen behaalde het hoogste aantal punten in haar afdeling, namelijk 144 punten.

Lees meer...
 

1970-1980 Het nieuwe uniform

Op 12 september 1970 was er een feestavond georganiseerd voor Ons Genoegen vanwege het zeventigjarig bestaan van de vereniging. Er werd begonnen met een gezamenlijke broodmaaltijd en daarna werd de avond voortgezet met spelletjes. Enkele leden hadden een orkestje gevormd en brachten verschillende nummertjes naar voren. Het zeventigjarig jubileum werd gevierd door twee jubileumconcerten te geven, namelijk in Wijdenes en Oosterleek.

Lees meer...
 

1980-1990 Mini Kermis en Buitenlandse gasten

Op 30 mei 1980 begonnen de plannen voor de viering van het jubileum gestalte te krijgen. Er werd een begin gemaakt met de ombouw van de bloembollenschuur van de gebroeders Beerepoot tot concertzaal. De brandweer zette de schuur blank waarna een raag- en bezemploeg de schuur vrijwel stofvrij maakte. De gehele week ware gemiddeld vijf mensen bezig met de opbouw en aankleding van de concertzaal. Ons Genoegen kon bovendien nog drie avonden in deze ‘zaal’ repeteren. De festiviteiten begonnen op 6 juni met een dixieland avond waarvoor The Limehouse Jazzband uit Amsterdam en de Max Collies Rythme Aces uit Engeland waren gecontracteerd. Voor deze avond waren 560 kaarten verkocht en de beide orkesten stonden borg voor een zeer geslaagde avond.

Lees meer...
 

1990-2000 Een eeuw Ons Genoegen

In de jaren negentig groeide de jaarlijkse Mini Kermis uit tot een traditioneel hoogtepunt. De schuur van de familie Beerepoot deed standaard dienst als evenementenhal. De Mini Kermis werd keer op keer bezocht door vele belangstellenden. De rommelmarkt, in de ruimste zin van het woord, was een trekker van jewelste, om over de concerten, die tijdens de Mini Kermis werden gegeven, nog maar te zwijgen. De playbackshow bracht vele leden van Ons Genoegen op de planken. Wendy Groot en Yvonne Morsch waren als duo bijna onverslaanbaar en wisten meerdere malen de trofee in de wacht te slepen. Vaak was de Mini Kermis een mooie gelegenheid om iets extra te doen. In 1990 bijvoorbeeld kwam een week na de kermis de Koninklijke Luchtmacht Kapel naar Wijdenes. De ‘zaal’ van Beerepoot vereiste slechts enkele aanpassingen en heel veel extra stoelen.

Lees meer...
 

De vaandels

Ons Genoegen is in het bezit van 3 vaandels. Het eerste vaandel dateert uit 1910, het tweede uit 1934 en het derde uit 1937.
De vaandels werden gebruikt om de prijzen op te hangen, de medailles, takken en lauwerkransen, welke behaald werden op concoursen.

Hier het verslag uit de notulenboeken van overhandiging van het eerste vaandel:
2 Juni 1910
Juni: Den tweede van deze maand werden we verzocht om allen aanwezig te zijn, ook onze vrouwen mochten daarbij tegenwoordig wezen, in het lokaal van den Heer M. de Wit, om daar verrast te worden met het uitrijken van een Vaandel. Er was heel wat volk vertegenwoordigd. Na een paar nummertjes geblazen te hebben overhandigde onze Edelachtbare Beschermheer de Heer C. Haringhuizen, ons een prachtig Vaandel. Spreker overhandigde het met de wensch dat onze vereeniging met het Vaandel voorop nog vele prijzen mocht behalen. Het bestuur van de vereeniging Floralia had de moeite gedaan om tot het bedrag te komen, om zoo’n prachtig stuk bij elkander te krijgen. Het werd vervaardigt door een drietal dames uit de gemeente, namelijk de dames D. Krul G. Butter en C. Bennemeer. De techniek werd vervaardigd door de Heer C. Dekker.
Lees meer...
 

De repetitielokalen

Het eerste repetitielokaal was het klaslokaal van de lagere school. Maar het was lastig dat voor elke repetitie alle stoelen en banken aan de kant geschoven moesten worden en aan het einde van de repetitie alles weer op zijn plaats moest. Daarom werd vanaf maart 1903 gerepeteerd in het café van de heer Kool. Dit café, en tevens kolfbaan, ging later over in verschillende handen.

Op 27 juni 1977 werd tijdens de bestuursvergadering de repetitieruimte uitvoerig besproken. Omdat aan het café een restaurant is toegevoegd is gevraag om de repetitieavond naar de woensdag te verschuiven. Om diverse redenen is het voor Ons Genoegen niet mogelijk om aan dit verzoek te voldoen. In een onderhoud met de burgemeester is bekeken of het mogelijk is om in de gymzaal te oefenen. Als de nieuwe sportzaal gereed is is het misschien mogelijk om van het gymnastieklokaal een eigen clublokaal te maken.
Lees meer...