1950-1960

“16 januari is ons Eere lid, mede oprichter en werkend lid Bas Roemer sr. begraven en hebben we met de geheele vereeniging met omfloerste vaandels voor op hem de laatste eer bewezen. Burgemeester Mol heeft als beschermheer van onze vereeniging bij het graf eenige woorden gesproken waarin hij memoreerde welk een groote steun Roemer voor onze vereeninging is geweest en hij hoopte en vertrouwde dat zijn kinderen dit werk zouden voort zetten.

Ik kan echter ook niet nalaten nog een enkel woord ter nagedachtenis aan de heer Roemer te schrijven. Vele jaren, ja bijna een halve eeuw, heeft Roemer veel, ja zeer veel, voor de vereeniging gedaan en we kunnen hem dan ook niet genoeg dankbaar zijn. Hij zal dan ook steeds in dankbare herinnering blijven voort leven. Dat hij rust in vrede.”

47055_lijnscan_ProgrammaTijdens de repetitie van 19 januari 1950 werd de heer Roemer herdacht en werd er een minuut stilte in acht genomen. Daarna werd het Largo van Handel gespeeld.

In 1950 bestond Ons Genoegen vijftig jaar. Dat werd uiteraard op grootse wijze gevierd. Ons Genoegen organiseerde dat jaar het concours van de West Friesche Bond. Dat begon met een openingsconcert op 13 mei 1950. De eerste concoursdag was op 14 mei. Er waren twaalf deelnemende verenigingen. Dat er goed gespeeld werd, bleek wel uit de zeven eerste prijzen, waarvan drie met lof van de jury. Ons Genoegen haalde ook een eerste prijs met lof met 552 punten. Omdat de belangstelling van het publiek niet erg groot was, werd besloten om de erewedstrijd in de tent te houden.

47055_officiele_feestgidsOp 17 mei was er een concert van Kunst na Arbeid uit Hoorn, wat wel veel publiek trok. Na afloop was er een gemaskerd bal waar ook flinke deelname aan was. De tweede concoursdag was op 18 mei en begon wederom met een officieel ontvangst op het gemeentehuis. De concertwedstrijd  die daarop volgde, werd vanwege de slechte weersomstandigheden in de danstent gehouden. Wederom werden er prachtige prestaties geleverd: niet minder dan acht eerste prijzen, waarvan vier met lof. Het concours was erg goed verlopen, maar door de matige publieke belangstelling was er toch verlies gedraaid op het evenement.

Op 28 oktober 1950 was er een jubileumuitvoering ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan: “We hadden een mooie zaal met volk waaronder veel oud leden, afgevaardigden van zustervereeningingen en zelfs nog een oprichter de heer T. Houter. Ook waren er bestuursleden van de West Friesche Bond en van de plaatselijke amusement vereenigingen. Alleen het bestuur van de Reven en Rederijkerskamer had geen gevolg gegeven aan de uitnoodiging. De avond werd geheel met eigen krachten gevuld namelijk met solo’s, kwartetten en de geheel bezetting wat zeer in de smaak viel bij de aanwezigen.

47055_3_vaandelsNa afloop vroegen nog verschillende personen het woord, de eerst was Burgemeester Mol die ons van harte feliciteerde met ons 50 jarig bestaan en sprak de wensch uit dat we op de ingeslagen weg zouden doorgaan. Na alle dankzeggingen zegt de voorzitter: “dat we met volle moed de volgende 50 jaar tegemoet gaan in dienst van de heele gemeente.”

Dat verenigingen altijd met elkaar meeleven in moeilijke tijden bleek tijdens de watersnoodramp in 1953. Op 18 april werd er een concert georganiseerd met medewerking van de Herleving uit Zwaag, de Stekelepikkers en de Kluitenkloppers. De opbrengst van ƒ 75,- van dit concert was voor de getroffen zusterverenigingen in het rampgebied.

Dorpsfilm 1952Gelukkig was er genoeg tijd voor wat vertier. De leden toonden daarvoor genoeg initiatief, zoals op 28 augustus in het jaar 1955, toen de leden van Ons Genoegen een heuse viswedstrijd hielden. Dat liep echter niet zoals gepland: “We hebben een onderlinge viswedstrijd gehouden voor onze leden. Er was een goede deelname maar de visschen lieten op zich wachten. Er werd slechts één vis gevangen en wel door M. Groot. Na afloop gingen we naar café Brugman waar een kopje koffie werd aangeboden en de prijs uitgereikt. De overige prijzen zijn hierna verloot. De voorzitter sprak nog een woord van dank aan allen die hadden meegewerkt om deze wedstrijd te doen slagen en sprak de wensch uit dat een volgend jaar wederom een wedstrijd zou worden gehouden.”

Dorpsfilm 1952Op 10 november 1955 wordt tijdens de jaarvergadering het voorstel besproken om een verzoek tot subsidie in te dienen bij het Anjerfonds. Naar aanleiding daarvan ging het dagelijks bestuur in september 1956 naar Wormerveer om inlichtingen te verstrekken aan een commissie van advies betreffende deze subsidie. Op 11 juli 1957 werd de Anjercollecte gehouden met muziek voorop door het dorp. Er werd ƒ 80,- opgehaald. Dit wordt tot op de dag van vandaag nog steeds verzorgd door Ons Genoegen in samenwerking met andere verenigingen in het dorp.

Tot halverwege de jaren vijftig was het bestuur van Ons Genoegen voorbehouden aan mannen. Daar kwam tijdens de jaarvergadering van 20 december 1956 verandering in. Mevrouw T. Bakker-Buis werd toen namelijk gekozen als bestuurslid en was daarmee de eerste vrouw in het bestuur.

Bloemencorso 1958: Barend Roemer, Bas Roemer, Klaas Steen, Nico Dijkman, Cees Slagter en Jaap Strijbis