De vaandels

Ons Genoegen is in het bezit van 3 vaandels. Het eerste vaandel dateert uit 1910, het tweede uit 1934 en het derde uit 1937.
De vaandels werden gebruikt om de prijzen op te hangen, de medailles, takken en lauwerkransen, welke behaald werden op concoursen.

Hier het verslag uit de notulenboeken van overhandiging van het eerste vaandel:
2 Juni 1910
Juni: Den tweede van deze maand werden we verzocht om allen aanwezig te zijn, ook onze vrouwen mochten daarbij tegenwoordig wezen, in het lokaal van den Heer M. de Wit, om daar verrast te worden met het uitrijken van een Vaandel. Er was heel wat volk vertegenwoordigd. Na een paar nummertjes geblazen te hebben overhandigde onze Edelachtbare Beschermheer de Heer C. Haringhuizen, ons een prachtig Vaandel. Spreker overhandigde het met de wensch dat onze vereeniging met het Vaandel voorop nog vele prijzen mocht behalen. Het bestuur van de vereeniging Floralia had de moeite gedaan om tot het bedrag te komen, om zoo’n prachtig stuk bij elkander te krijgen. Het werd vervaardigt door een drietal dames uit de gemeente, namelijk de dames D. Krul G. Butter en C. Bennemeer. De techniek werd vervaardigd door de Heer C. Dekker.
Onze Voorzitter de Heer J. Pereboom bedankte daarop namens onze vereeniging de Commishie en allen die de moeite en steun er toe hadden bijgedragen om ons zoo’n prachtig cadeau te overhandigen. Er werd daarop nog menig woordje gesproken en nog eenige nummertjes geblazen, waarop de avond verder gezellig verliep.
Vanaf 1922, het moment dat dhr. B. Roemer voor het orkest kwam, werden er veel prijzen behaald op de concoursen. Het eerste vaandel raakte dan ook al snel vol.

Tijdens de opknapbeurt van het eerste vaandel bleek het vaandel te klein voor alle takken en lauwerkransen die inmiddels gewonnen waren. Daarom werd tijdens de jaarvergadering van 1931 besproken om een tweede vaandel aan te schaffen, maar aangezien het korps nogal krap bij kas was werd dit uitgesteld.

Verslag uit de notulenboeken gedateerd 20 april 1934:
20 April 1934
“Dit is een buitengewone avond geweest, want er zou ons deze avond een nieuw vaandel worden gegeven. Dit is zoo gekomen tijdens onze winteruitvoering die zoo uitmuntend slaagde, enkele ingezetenen hebben dien avond besloten zoo mogelijk hun best te doen om ons aan een tweede vaandel te helpen. Er werd een comité opgericht, met een lijst rondgegaan, en ziet op deze avond dan, zaten wij netjes met gepoetste instrumenten op het toneel en wachten op de dingen die zouden komen.

Allereerst opende onze voorzitter deze avond met een welkomstwoord waarna wij op onze beurt een paar muzieknummers ten gehoore brachten. Daarna treedt de Burgemeester naar voren en houd een schitterende toespraak waarin is opgenomen het begin van onze ontwikkeling enz. en hoe onze vereeniging onder onze tegenwoordige leiding tot bloei kwam. Daarna ging de Burgemeester over tot het onthullen van het vaandel, wat een verrassing was voor ons, want het is een prachtig vaandel, eenvoudig en net, en al met kransen en takken bezet. Tevens werd ons aangeboden een bijbehorende riem en standaard, terwijl het houtwerk door iemand uit de gemeente was geschonken die onbekend wenschte te blijven.

Toen de Burgemeester het vaandel had overgedragen met een oorkonde, met daarop de handtekeningen van de commissie, konden wij ons niet weerhouden en barsten in een driewerf hoera uit. Hierna was het de beurt aan onze voorzitter die de Burgemeester hartelijk dank zeide zoomede de commissie en Harskamp en mej. Kort voor het vele werk hieraan gedaan. Het was een ontroerend oogenblik, één van de hoogtij dagen van onze vereeniging. Verder bracht hij dank aan de burgerij die met hun altijd onmisbare financiële hulp zoo iets tot stand had gebracht. Hierna sprak onze Directeur nog even een woordje. Hij verheugde zich erover dat de vereeniging in het bezit is gekomen van een tweede vaandel en verklaart zijn uiterste best te zullen doen om met dit vaandel nieuwe lauweren te oogsten, wat wij natuurlijk ook hopen. Nou onder zijn bekwame leiding zal het ook wel gaan.

Hierna volgen nog een paar nummertjes muziek door een kwartet gegeven bestaande uit twee saxophones, viool en piano wat heel best voldeed. Na de pauze volgde verloting en hierna de concours nummers welke wij zullen maken op het bondsconcours te Andijk. Deze zaten er al vrij goed in en oogsten een dankbaar applaus. Hierna sloot onze voorzitter met een hartelijk woord deze schitterende avond. Vermeld zij nog dat er eenige felicitaties zijn binnengekomen van Apollo Hoorn en Andijk. Terwijl zes leden van West Frisia te Twisk deze avond meemaakten.
Na het grote succes tijdens het bondsconcours te Twisk in mei 1937, waar de felbegeerde wisselprijs definitief is gewonnen, werd de directeur met echtgenote met de auto opgehaald uit Hoogkarspel. Zij werden in optocht naar café Kort begeleid, waarin de muziektent een mars werd gespeel o.l.v. dhr. P. Smit. Daarna nam de Burgemeester het woord en feliciteerde ons met het behaald succes. Daarna richtte hij zich tot het talrijk opgekomen publiek en stelde voor om met z’n allen een 3e vaandel bij elkaar te krijgen, want de andere 2 vaandels waren inmiddels al te klein geworden.
“Gezien het applaus, mocht worden verondersteld dat het vaandel er wel zal komen.”
Aan de directeur werd, na lovende woorden van de Burgemeester, een schemerlamp aangeboden en zijn vrouw ontving een boeket bloemen.

31 juli en 1 augustus 1937 weer een feest gegeven i.s.m. de gymnastiek. Dit jaar uitmuntend geslaagd. Op de zaterdagavond werd aan Ons Genoegen door de Burgemeester het nieuwe vaandel met toebehoren overhandigd. De voorzitter bedankt de Burgemeester, de commissie en de burgerij voor dit geschenk. Daarna vraagt hij de Burgemeester om de prijs behaald in Twisk aan het vaandel te bevestigen.

Speciaal voor deze gelegenheid heeft de directeur een mars geschreven, getiteld “Vaandelmarsch”. Het is het eerste werk wat door dhr. Roemer is gecomponeerd en aangezien er met het korps maar één keer is geoefend vraagt de voorzitter wat clementie in van het publiek.
“Hierna werd de marsch uitgevoerd, nu we kunnen hier gerust van een succes spreken, want in vaktermen gesproken kunnen we zeggen, hij zit goed in mekaar. We zullen hoopen dat het niet de laatste is. Deze avond was dus voor ons weer een mooie avond. Verder werd deze avond gevuld met een concert doorons gegeven en afgewisseld met gymnastiek van Wilskracht met bal na.”
11 september 1937 werd de penningmeester uitgenodigd om bij Burgemeester Mol te komen. De vaandel commissie had nog wat geld over, namelijk ƒ 65,-. 18 september werd er een bestuursvergadering gehouden samen met de directeur om te besluiten dat het geld besteed zou worden aan nieuwe instrumenten.

Tijdens de jaarvergadering, oktober 1937, komt de vraag naar voren of de brandverzekering moet worden aangepast i.v.m. het 3e vaandel. Dit zal door het bestuur onderzocht worden.

10 en 13 oktober 1940 werd het 40 jarig bestaan van Ons Genoegen op feestelijke wijze herdacht.
Donderdag avond was speciaal voor kunstlievende leden, leden, oud-leden, eere-leden en een aantal zusterverenigingen, totaal ongeveer 370 personen. Tijdens deze avond werd de heer B. Roemer sr. samen met zijn vrouw in het zonnetje gezet, omdat hij als oprichter en werkend lid de vereniging nog steeds op energieke wijze van dienst was. De voorzitter bood hen namens de vereniging een mooie kroonlamp aan en een zestal aspirant leden hen toezong.
Daarna volgde een Vaandefilé waarbij door 3 dames van Ons Genoegen een lied werd gezongen en daarna volgde de Vaandelmarsch.
Na een aantal sprekers die meestal een envelop met inhoud gaven volgde dhr. Bakker van Concordia uit Hoogkarspel. Zij boden Ons Genoegen een mars aan, en gaven dhr. B. Roemer sr. een vulpotlood, omdat deze vaak als gastlid optrad als zij daar om verlegen waren.
Namens West Frisia uit Twisk en OKK uit Oostwoud kwam er een bloemenmand binnen en van DWS uit Venhuizen werd ƒ 2,50 ontvangen.
Totaal werd er ƒ 97,50 ontvangen, maar de oud-leden H. Dijkman en P. Balk maakt de ƒ 100,- vol.

Er wordt besloten om het oude vaandel op zolder te bewaren en de 2 nieuwe vaandels te gebruiken.

In juni 1944 wordt al vaandig dhr. Jac. Benit benoemd. Hij vervangt dhr. Dijkman.

29 december 1944 jaarvergadering:
“De voorzitter stelt voor om de vaandels tijdelijk op te pakken, aangezien het gevaar niet denkbeeldig is dat de moffen bij het zien van zooveel zilver er wel eens mee vandoor konden gaan.”
20 november 1947 jaarvergadering.
Tijdens de rondvraag vraagt dhr. K. Dijkman, namens de vaandeldragers, of de stokken eens een keer geverfd kunnen worden, dit wordt toegezegd.

8 november 1952 jaarvergadering.
Dhr. P. Schekkerman heeft bedankt als vaandrig en dhr. K. Mes neemt zijn functie over.

26 november 1953 jaarvergadering
Omdat dhr. Mes nu kleine trom bespeeld wordt dhr. K. Bakker vaandrig.

26 november 1965 jaarvergadering.
Dhr. Jb. Dijkban ontving een standaard met inscriptie, omdat hij al 40 jaar vaandrig van de vereniging was. Daarnaast heeft hij veel voor de vereniging betekend. In de jaren 40-45 wist hij door persoonlijk contact met de dorpelingen een flink bedrag voor de verenigingskas bijeen te brengen. En tevens wist hij het opvoeren van de lijst met kunstlievende leden te verzorgen. Hij bespeelt dan geen instrument, maar voor de vereniging is hij een onmisbare kracht.

17 oktober 1968 jaarvergadering.
Dhr. Dijkman bedankt als vaandrig, maar de vaandels mogen wel bij hem opgeborgen worden.

Het beroep vaandrig, wordt in de loop van de volgende jaren eigenlijk afgeschaft. Bij de fanfare loopt geen vaandrig meer mee. Alleen bij speciale gelegenheden en dan wordt er vaak een man van een van de leden gevraagd, zoals bijvoorbeeld Pierre van ’t Hoff in Kalkar, Duitsland