Reglement

Statuten

Inhoudsopgave
Statuten
Huishoudelijk
Alle pagina's

Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Fanfarekorps Ons Genoegen. Zij is gevestigd te Wijdenes, gemeente Venhuizen.

Artikel 2

De vereniging is opgericht op negen september negentienhonderd. Zij werd voor de eerste maal koninklijk goedgekeurd bij besluit van dertig mei negentienhonderd drie nummer 65. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3

De vereniging heeft ten doel: door samenwerking de instrumentale toonkunst te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het onder leiding van een dirigent houden van repetities;

b. het geven van concerten en uitvoeringen;

c. het deelnemen aan muziekconcoursen en festivals;

d. alle andere wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het doel der vereniging.

Artikel 4

1. De vereniging bestaat uit:
a. werkende leden;
b. ereleden.

2. Werkende leden zijn zij, die zich verbinden:

 

a. persoonlijk mede te werken aan het verwezenlijken van het doel der vereniging;

b. tot het betalen van een maandelijkse contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld en

c. tot het naleven van de overige verplichtingen, zoals die door besluiten van de algemene vergadering worden opgelegd.

3. Wie als werkend lid tot de vereniging wenst toe te treden, meldt zich daartoe aan bij het bestuur op de wijze als in het huishoudelijk reglement omschreven. Het bestuur beslist over de toelating van werkende leden; bij niet-toelating kan de aanvrager zich wenden tot de algemene vergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten.

4. Aan de werken leden kunnen door het bestuur der vereniging muziekinstrumenten, muziekwerken, uniformen en verdere hulpmiddelen ter leen worden gegeven, onder de in het huishoudelijk reglement omschreven voorwaarden. De ter leen gegeven voorwerpen dienen, bij het einde van het lidmaatschap, binnen veertien dagen aan de secretaris van het besuur der vereniging te worden teruggegeven.

5. Ereleden zijn zij, die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Op voorstel van het bestuur worden zij benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen. Zij ontvangen een aandenken in eigendom en betalen geen contributie.
Artikel 5

 

1. Het lidmaatschap eindigt:


a. door het overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging en

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk bij het secretariaat met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Niettemin kan het lid binnen één maand, nadat hem of haar een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van dat besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Deze opzeggingsbevoegdheid is uitgesloten ten aanzien van financiële verplichtingen.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden:

a. indien het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen en

b. indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

4. Ontzetting van het lidmaatschap kan worden uitgesproken, indien het lid gedurende drie maanden nalatig is gebleven aan zijn financi√´le verplichtingen te voldoen, dan wel op andere wijze in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de algemene vergadering handelt of indien het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, met opgave van redenen, kan het lid tegen dat besluit beroep instellen bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 6

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

a. contributies;

b. donaties;

c. subsidies en

d. andere baten.


2. Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van betaling van de contributies.

3. Het bedrag der donaties wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 7

1. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

2. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

3. In het bestuur kunnen maximaal twee minderjarige leden, die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, zitting nemen. Zij komen niet in aanmerking voor de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester.

4. Bestuursleden worden ook geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.

5. De verdeling der werkzaamheden en het rooster van aftreden worden geregeld bij het huishoudelijk reglement.

Artikel 8

1. Het bestuur heeft tot taak het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkt maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. De goedkeuring is niet vereist terzake van een overeenkomst, waarmede een bedrag is gemoeid van maximaal vijfduizend gulden (2250 Euro).

Artikel 9

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester gezamenlijk vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

Artikel 10

1. Tenminste éénmaal per jaar wordt, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van die termijn door de algemene vergadering, een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.

2. Alle leden die niet zijn geschorst hebben toegang tot de algemene vergadering.

3. Werkende leden hebben daar ieder één stem. Een lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.

4. Ereleden hebben alleen een adviserende stem. De dirigent heeft, mits niet geschorst, eveneens toegang tot de algemene vergaderingen en het recht daar een adviserende stem uit te brengen.

5. Een lid mist stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen.

6. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, terwijl de secretaris van het bestuur de notulen maakt. Bij ontstentenis of belet van een van hen of van beiden treden hun vervangers, nader te bepalen bij huishoudelijk reglement, als zodanig op. De notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 11

1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen door middel van een schriftelijke persoonlijke oproep, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, behoudens het bepaalde in artikel 10, lid 1. In de oproep worden de te behandelen agendapunten vermeld.

2. Het bestuur is verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen, op een termijn van niet langer dan vier weken.

3. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het bestuur de algemene vergadering bijeen roept of per advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veelgelezen dagblad.

Artikel 12

1. Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

2. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste en de op een na meeste stemmen hebben verkregen. Bij staken der stemmen beslist het lot.

Artikel 13

In de jaarvergadering brengt het bestuur verslag uit en legt daar rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer, onder overlegging van de nodige bescheiden. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 14

In de jaarvergadering wordt een kascommissie benoemd, bestaande uit drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag uit aan de algemene vergadering. De commissie kan zich laten bijstaan door een deskundige.

Artikel 15

1. In de statuten van de vereniging kan slechts verandering worden gebracht door een besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derde deel der geldig uitgebrachte stemmen.

2. In de oproep tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld, dient hiervan melding te worden gemaakt en te worden medegedeeld, op welke plaats het voorstel voor de leden ter inzage ligt gedurende vijf dagen voor die waarop de vergadering wordt gehouden tot na afloop van de dag der vergadering. De termijn voor de oproep bedraagt tenminste zeven dagen.

3. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

4. Het bestuur draagt zorg voor inschrijving van de statutenwijziging in het Verenigingenregister, gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland en Waterland te Hoorn.

Artikel 16

1. De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee derde deel der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie vierde deel der leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. In de oproep tot de vergadering wordt het voorstel tot ontbinding vermeld. De termijn voor de oproep bedraagt tenminste zeven dagen.

3. In geval van een batig saldo zal dit onder de leden worden verdeeld.